Nieuws

Beste ouders en bezoekers,

We hebben zondagavond 15-03-2020 het nieuws ontvangen dat de scholen en kindercentra vanaf 16 maart tot 6 april noodgedwongen moeten sluiten met uitzondering van de opvang voor ouders uit de cruciale beroepsgroepen. Deze maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Dit betekend dat Kinderdagverblijf Ratjetoe gesloten is tot maandag 6 april 2020 ( als deze periode wordt verlengt in opdracht van de Rijksoverheid zullen wij ons hierin moeten aanpassen) en alleen kinderen opvangt van ouders uit de cruciale beroepsgroepen.
De Rijksoverheid heeft een lijst gepubliceerd met vitale beroepen die doorwerken en recht hebben op kinderopvang:

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
• Openbaar vervoer.
• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
• Vervoer van afval en vuilnis.
• Kinderopvang.
• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
o meldkamerprocessen
o brandweerzorg
o ambulancezorg
o GHOR
o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Vitale processen
Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze vitale processen, kun je een beroep doen op de opvang. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.
• Landelijk transport en distributie elektriciteit
• Regionale distributie elektriciteit
• Gasproductie, landelijk transport en distributie
• Regionale distributie gas
• Olievoorziening
• Internet- en datadiensten
• ICT/telecom
• Internettoegang en dataverkeer
• Spraakdienst en SMS
• Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
• Drinkwatervoorziening
• Drinkwater
• Keren en beheren waterkwantiteit
• Vlucht- en vliegtuigafhandeling
• Scheepvaartafwikkeling
• Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
• Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
• Toonbankbetalingsverkeer
• Massaal giraal betalingsverkeer
• Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
• Effectenverkeer
• Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
• Inzet politie
• Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
• Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
• Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
• Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
• Inzet defensie
Vitale beroepen zijn volgens de rijksoverheid 'cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden' en vragen om een continue bezetting.
Mensen die nodig zijn bij het beheersen van de uitbraak van het corona virus en kinderen hebben, kunnen volgens minister Slob gebruik maken van de kinderopvang.

Ook ouders die vallen binnen deze cruciale beroepsgroepen maar voorheen geen gebruik maakte van opvang bij Kinderdagverblijf Ratjetoe zijn van harte welkom om pér direct opvang aan te vragen/op te nemen voor hun kind(eren). U kunt hiervoor contact opnemen met:

Kinderdagverblijf Ratjetoe
Tel: 0475-341257
E-mail: ratjetoeopvang@home.nl

Ondertussen zijn onze pedagogisch medewerkers druk in de weer met de opvang van de kinderen van ouders die vallen in de cruciale beroepsgroepen. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan thema-voorbereidingen, telefonische oudergesprekken, grote schoonmaakwerkzaamheden op beide locaties waarbij we alles aanpakken zodat we er klaar voor zijn indien de reguliere openingstijden weer gehanteerd mogen worden!
Dan staan wij weer fris gewassen, goed voorbereid en vol enthousiasme voor jullie klaar.

Mochten er nieuwe maatregelen of richtlijnen kenbaar gemaakt worden vanuit de Rijksoverheid, dan informeren wij ouders/verzorgers direct via de mail welke gevolgen dit heeft voor de kinderopvang.

Agenda

Agenda 2020:
- Januari:
1: Gesloten i.v.m. Nieuwjaar.

- 20 Februari:
Carnavalsmiddag voor ouders en kinderen.

- Maart:

- April:
: Koningsspelen i.s.m. basisschool

- Mei:

-Juni:
Week 1 of 2: Opa/Oma activiteit

- Juli:
9 : Afsluiting schooljaar activiteit

- Zomervakantie:
Zomervakantie uitjes!

- Oktober: Kabouterpad Peutergroepen

- November:
04: Sinterklaasviering i.s.m. basisschool

- December:
17: Kerstviering i.s.m. basisschool.

Wennen

Intakegesprek

Voorafgaand aan de plaatsing van jullie kind worden jullie uitgenodigd om kennis te maken. Tijdens het intakegesprek wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en het kinderdagverblijf. Behalve het feit dat jullie geïnformeerd worden over alle zaken die met de verzorging van jullie kind te maken hebben, is dit gesprek bedoeld om jullie goed te informeren over de organisatie van het kinderdagverblijf. Ter ondersteuning wordt schriftelijke informatie meegegeven over de dagelijkse gang van zaken in het kinderdagverblijf. Wat kunnen de ouder(s)/verzorger(s) van het kinderdagverblijf verwachten en wat verwacht het kinderdagverblijf van de ouder(s)/verzorger(s)? Deze vragen zullen grotendeels beantwoord worden tijdens het intakegesprek.

Wennen

Tijdens het intakegesprek komen de wenochtenden aan de orde. Om jullie kind en jullie zelf vertrouwd te laten raken met kinderdagverblijf Ratjetoe hebben wij twee keer een wenochtend/-middag ingesteld, die vooraf gaan aan de uiteindelijke plaatsingsdatum. In de weken voor de uiteindelijke plaatsingsdatum kunnen jullie contact met ons opnemen om te overleggen wanneer de wenochtenden en/of  middagen  plaatsvinden.

Het doel van de wenochtend/-middag is dat uw kind vertrouwd raakt met het kinderdagverblijf: het dagritme, de pedagogisch medewerksters, de groepsgenootjes; ·dat de ouder(s)/verzorger(s) vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie kunnen ontwikkelen met de pedagogisch medewerksters; dat zaken zoals voedingsschema’s en slaaprituelen op elkaar afgestemd worden. De tijd dat een kind in de groep verblijft, wordt in overleg met jullie opgebouwd. De pedagogisch medewerkster speelt een belangrijke rol bij het wennen van het kind. Een dreumes of peuter wordt spelenderwijs bekend gemaakt met de ruimte en de regels. De groepsgenootjes spelen daar overigens vaak onbedoeld een belangrijke rol in. Er wordt aandacht gegeven in de vorm van lichamelijk contact, rondkijken in de groep en kennis maken met andere kinderen, of juist niet als het kind wat angstig is. Aandacht betekent ook ondersteuning bieden aan het kind bij het vinden van een eigen plekje in de groep. Het kind moet zich welkom voelen. Wanneer uit het gedrag van jullie kind valt op te maken dat het moeilijk wennen is wordt in overleg met u de wenochtend herhaald, dan wel naar andere mogelijkheden gezocht om het wennen te vergemakkelijken. Het wennen gebeurt natuurlijk niet alleen bij het eerste contact met het kinderdagverblijf. Wennen gebeurt ook als uw kind overgaat naar een volgende groep. De overgang naar een volgende groep is voor ieder kind een ingrijpende gebeurtenis. Als zodanig wordt de overgang met zorg gepland en jullie kind wordt zorgvuldig begeleid.

Voor kinderen die overgaan van de babygroep naar de peutergroep wordt altijd gekeken naar de ontwikkeling. Als het kind 1 jaar en 10 maanden is dan vullen we hiervoor het kind-volg-systeem in en bespreken deze met de ouders. Afhankelijk hiervan bekijken we wat een goed moment is voor het kind om te  starten in de peutergroep.

Voor ieder kind wordt er bij 3 jaar en 10 maanden een peuterestafette (kind-volg-systeem) ingevuld om te kijken hoe de ontwikkeling van het kind er voor staat. Met de ouders worden de resultaten hiervan besproken en het verslag hiervan kan gebruikt worden als overdracht aan de basisschool. De ouders beslissen hierbij zelf of ze dit willen doorgeven.

Bij de overgang van de ene groep naar de andere wordt jullie kind nauwkeurig gevolgd en wordt de voortgang met jullie besproken.

Ons wen beleid staat verder ook uitvoerig beschreven in ons pedagogisch beleid.