Nieuws

Beste ouders en bezoekers,

We hebben zondagavond 15-03-2020 het nieuws ontvangen dat de scholen en kindercentra vanaf 16 maart tot 6 april noodgedwongen moeten sluiten met uitzondering van de opvang voor ouders uit de cruciale beroepsgroepen. Deze maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Dit betekend dat Kinderdagverblijf Ratjetoe gesloten is tot maandag 6 april 2020 ( als deze periode wordt verlengt in opdracht van de Rijksoverheid zullen wij ons hierin moeten aanpassen) en alleen kinderen opvangt van ouders uit de cruciale beroepsgroepen.
De Rijksoverheid heeft een lijst gepubliceerd met vitale beroepen die doorwerken en recht hebben op kinderopvang:

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
• Openbaar vervoer.
• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
• Vervoer van afval en vuilnis.
• Kinderopvang.
• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
o meldkamerprocessen
o brandweerzorg
o ambulancezorg
o GHOR
o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Vitale processen
Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze vitale processen, kun je een beroep doen op de opvang. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.
• Landelijk transport en distributie elektriciteit
• Regionale distributie elektriciteit
• Gasproductie, landelijk transport en distributie
• Regionale distributie gas
• Olievoorziening
• Internet- en datadiensten
• ICT/telecom
• Internettoegang en dataverkeer
• Spraakdienst en SMS
• Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
• Drinkwatervoorziening
• Drinkwater
• Keren en beheren waterkwantiteit
• Vlucht- en vliegtuigafhandeling
• Scheepvaartafwikkeling
• Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
• Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
• Toonbankbetalingsverkeer
• Massaal giraal betalingsverkeer
• Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
• Effectenverkeer
• Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
• Inzet politie
• Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
• Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
• Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
• Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
• Inzet defensie
Vitale beroepen zijn volgens de rijksoverheid 'cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden' en vragen om een continue bezetting.
Mensen die nodig zijn bij het beheersen van de uitbraak van het corona virus en kinderen hebben, kunnen volgens minister Slob gebruik maken van de kinderopvang.

Ook ouders die vallen binnen deze cruciale beroepsgroepen maar voorheen geen gebruik maakte van opvang bij Kinderdagverblijf Ratjetoe zijn van harte welkom om pér direct opvang aan te vragen/op te nemen voor hun kind(eren). U kunt hiervoor contact opnemen met:

Kinderdagverblijf Ratjetoe
Tel: 0475-341257
E-mail: ratjetoeopvang@home.nl

Ondertussen zijn onze pedagogisch medewerkers druk in de weer met de opvang van de kinderen van ouders die vallen in de cruciale beroepsgroepen. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan thema-voorbereidingen, telefonische oudergesprekken, grote schoonmaakwerkzaamheden op beide locaties waarbij we alles aanpakken zodat we er klaar voor zijn indien de reguliere openingstijden weer gehanteerd mogen worden!
Dan staan wij weer fris gewassen, goed voorbereid en vol enthousiasme voor jullie klaar.

Mochten er nieuwe maatregelen of richtlijnen kenbaar gemaakt worden vanuit de Rijksoverheid, dan informeren wij ouders/verzorgers direct via de mail welke gevolgen dit heeft voor de kinderopvang.

Agenda

Agenda 2020:
- Januari:
1: Gesloten i.v.m. Nieuwjaar.

- 20 Februari:
Carnavalsmiddag voor ouders en kinderen.

- Maart:

- April:
: Koningsspelen i.s.m. basisschool

- Mei:

-Juni:
Week 1 of 2: Opa/Oma activiteit

- Juli:
9 : Afsluiting schooljaar activiteit

- Zomervakantie:
Zomervakantie uitjes!

- Oktober: Kabouterpad Peutergroepen

- November:
04: Sinterklaasviering i.s.m. basisschool

- December:
17: Kerstviering i.s.m. basisschool.

Klachtenregeling

Kinderdagverblijf Ratjetoe heeft in kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij  het  behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken de ouders/ verzorgers de klacht eerst bespreekbaar met de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing , dan kan er een formele klacht ingediend worden. afhankelijk van de klacht kan deze bij de houder van het kinderdagverblijf worden ingediend of bij de oudercommissie van het kinderdagverblijf . Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Ouders kunnen zich ook rechtstreeks melden bij de Geschillencommissie.

Klachtenprocedure van Kinderdagverblijf Ratjetoe:

1)      Neem contact op met degene binnen kinderdagverblijf Ratjetoe die met de Klacht te maken heeft. Wees openhartig over jullie ontevredenheid; vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing. Deze klacht kan ook schriftelijk  via een klantreactieformulier , deze is op te vragen bij ons kinderdagverblijf, bij de desbetreffende persoon of leidinggevende worden ingediend.

2)      Als deze eerste stap niet tot een bevredigende oplossing of niet tot een bevredigend antwoord leidt, kunnen jullie je richten tot een leidinggevende of één van de leden van de oudercommissie. Leg de klacht voor en vraag degene hierover een besluit te nemen. Binnen de oudercommissie zijn twee leden aangewezen die plaatsnemen in de klachtencommissie. Zij zullen een onafhankelijk advies uitbrengen. De oudercommissie is te bereiken per mail : ocratjetoe@gmail.com

3)      Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost of zijn jullie het niet eens met de beslissing die is genomen, dan kunnen jullie je richten tot de externe  klachtencommissie;  Geschillen commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Het staat jullie uiteraard ook vrij om stap één en twee over te slaan en je direct te wenden tot de Geschillen commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bij verdere vragen over het indienen van een klacht kunnen jullie terecht bij de leiding van Kinderdagverblijf Ratjetoe of één van de leden van de oudercommissie

Het secretariaat van de Geschillen commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is te bereiken via:

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen                                                                                                                                                             Postbus 90600 , 2509 LP Den Haag

Telefoon:  070-3105310

www.degeschillencommissie.nl

Kinderdagverblijf Ratjetoe beschikt over het klachtreglement van de Geschillen commissie . Dit kunnen jullie te allen tijden opvragen.