Klachtenregeling

Kinderdagverblijf Ratjetoe heeft in kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij  het  behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken de ouders/ verzorgers de klacht eerst bespreekbaar met de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing , dan kan er een formele klacht ingediend worden. afhankelijk van de klacht kan deze bij de houder van het kinderdagverblijf worden ingediend of bij de oudercommissie van het kinderdagverblijf . Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Ouders kunnen zich ook rechtstreeks melden bij de Geschillencommissie.

Klachtenprocedure van Kinderdagverblijf Ratjetoe:

1)      Neem contact op met degene binnen kinderdagverblijf Ratjetoe die met de Klacht te maken heeft. Wees openhartig over jullie ontevredenheid; vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing. Deze klacht kan ook schriftelijk  via een klantreactieformulier , deze is op te vragen bij ons kinderdagverblijf, bij de desbetreffende persoon of leidinggevende worden ingediend.

2)      Als deze eerste stap niet tot een bevredigende oplossing of niet tot een bevredigend antwoord leidt, kunnen jullie je richten tot een leidinggevende of één van de leden van de oudercommissie. Leg de klacht voor en vraag degene hierover een besluit te nemen. Binnen de oudercommissie zijn twee leden aangewezen die plaatsnemen in de klachtencommissie. Zij zullen een onafhankelijk advies uitbrengen. De oudercommissie is te bereiken per mail : ocratjetoe@gmail.com

3)      Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost of zijn jullie het niet eens met de beslissing die is genomen, dan kunnen jullie je richten tot de externe  klachtencommissie;  Geschillen commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Het staat jullie uiteraard ook vrij om stap één en twee over te slaan en je direct te wenden tot de Geschillen commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bij verdere vragen over het indienen van een klacht kunnen jullie terecht bij de leiding van Kinderdagverblijf Ratjetoe of één van de leden van de oudercommissie

Het secretariaat van de Geschillen commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is te bereiken via:

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen                                                                                                                                                             Postbus 90600 , 2509 LP Den Haag

Telefoon:  070-3105310

www.degeschillencommissie.nl

Kinderdagverblijf Ratjetoe beschikt over het klachtreglement van de Geschillen commissie . Dit kunnen jullie te allen tijden opvragen.