Oudercommissie

Kinderdagverblijf Ratjetoe  beschikt over een oudercommissie. Deze Oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die naar de dagopvang, BSO of het peuterprogramma komen. Het doel is het behartigen van de belangen van de ouders, maar ook meedenken met en het geven van advies aan Ratjetoe.
De Oudercommissie helpt ook mee met het organiseren van activiteiten voor ouders/verzorgers en kinderen. Denk hierbij aan thema-activiteiten, seizoenfeesten en uitstapjes.

De Oudercommissie komt een keer per kwartaal samen om zaken te bespreken die belangrijk zijn om een goede kwaliteit van de opvang te kunnen waarborgen, hierbij wordt ook de leidinggevende uitgenodigd om een deel van de vergadering bij te wonen om vragen te beantwoorden of informatie te verschaffen, het staat jullie vrij de Oudercommissie te benaderen met zaken die jullie belangrijk vinden of om ideeën aan te dragen. De notulen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij de leidinggevende. Het is belangrijk voor het kinderdagverblijf om te weten wat er leeft bij ouders. Tevens zien wij het als een plicht om ouders van de Oudercommissie als eerst op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen. De Oudercommissie heeft ook een adviesrecht en informatierecht t.a.v. de volgende punten.

  • pedagogisch beleidsplan;
  • voedingsaangelegenheden;
  • risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid;
  • openingstijden;
  • klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;
  • prijs van kinderopvang;
  • kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding.

 

Leden van de oudercommissie zijn:

Uschi Thijssen (peutergroep en bso)                        Voorzitster

Lianne Joosten ( peutergroep)                                   Voorzitster

Milou Munnichs ( babygroep en peutergroep)       Algemeen lid

Carmen Muurmans ( babygroep en peutergroep)  Algemeen lid

Het e-mailadres van onze oudercommissie is ocratjetoe@gmail.com.  Je kunt via dit e-mailadres aangeven dat je interesse hebt om lid te worden of als je een keer een vergadering wilt bijwonen. Je kunt de Oudercommissie ook suggesties aan de hand doen of vragen stellen, wellicht kunnen zij jouw vraag of suggestie inbrengen in een vergadering.