Nieuws

Beste ouders en bezoekers,

We hebben zondagavond 15-03-2020 het nieuws ontvangen dat de scholen en kindercentra vanaf 16 maart tot 6 april noodgedwongen moeten sluiten met uitzondering van de opvang voor ouders uit de cruciale beroepsgroepen. Deze maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Dit betekend dat Kinderdagverblijf Ratjetoe gesloten is tot maandag 6 april 2020 ( als deze periode wordt verlengt in opdracht van de Rijksoverheid zullen wij ons hierin moeten aanpassen) en alleen kinderen opvangt van ouders uit de cruciale beroepsgroepen.
De Rijksoverheid heeft een lijst gepubliceerd met vitale beroepen die doorwerken en recht hebben op kinderopvang:

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
• Openbaar vervoer.
• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
• Vervoer van afval en vuilnis.
• Kinderopvang.
• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
o meldkamerprocessen
o brandweerzorg
o ambulancezorg
o GHOR
o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Vitale processen
Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze vitale processen, kun je een beroep doen op de opvang. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.
• Landelijk transport en distributie elektriciteit
• Regionale distributie elektriciteit
• Gasproductie, landelijk transport en distributie
• Regionale distributie gas
• Olievoorziening
• Internet- en datadiensten
• ICT/telecom
• Internettoegang en dataverkeer
• Spraakdienst en SMS
• Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
• Drinkwatervoorziening
• Drinkwater
• Keren en beheren waterkwantiteit
• Vlucht- en vliegtuigafhandeling
• Scheepvaartafwikkeling
• Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
• Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
• Toonbankbetalingsverkeer
• Massaal giraal betalingsverkeer
• Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
• Effectenverkeer
• Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
• Inzet politie
• Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
• Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
• Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
• Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
• Inzet defensie
Vitale beroepen zijn volgens de rijksoverheid 'cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden' en vragen om een continue bezetting.
Mensen die nodig zijn bij het beheersen van de uitbraak van het corona virus en kinderen hebben, kunnen volgens minister Slob gebruik maken van de kinderopvang.

Ook ouders die vallen binnen deze cruciale beroepsgroepen maar voorheen geen gebruik maakte van opvang bij Kinderdagverblijf Ratjetoe zijn van harte welkom om pér direct opvang aan te vragen/op te nemen voor hun kind(eren). U kunt hiervoor contact opnemen met:

Kinderdagverblijf Ratjetoe
Tel: 0475-341257
E-mail: ratjetoeopvang@home.nl

Ondertussen zijn onze pedagogisch medewerkers druk in de weer met de opvang van de kinderen van ouders die vallen in de cruciale beroepsgroepen. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan thema-voorbereidingen, telefonische oudergesprekken, grote schoonmaakwerkzaamheden op beide locaties waarbij we alles aanpakken zodat we er klaar voor zijn indien de reguliere openingstijden weer gehanteerd mogen worden!
Dan staan wij weer fris gewassen, goed voorbereid en vol enthousiasme voor jullie klaar.

Mochten er nieuwe maatregelen of richtlijnen kenbaar gemaakt worden vanuit de Rijksoverheid, dan informeren wij ouders/verzorgers direct via de mail welke gevolgen dit heeft voor de kinderopvang.

Agenda

Agenda 2020:
- Januari:
1: Gesloten i.v.m. Nieuwjaar.

- 20 Februari:
Carnavalsmiddag voor ouders en kinderen.

- Maart:

- April:
: Koningsspelen i.s.m. basisschool

- Mei:

-Juni:
Week 1 of 2: Opa/Oma activiteit

- Juli:
9 : Afsluiting schooljaar activiteit

- Zomervakantie:
Zomervakantie uitjes!

- Oktober: Kabouterpad Peutergroepen

- November:
04: Sinterklaasviering i.s.m. basisschool

- December:
17: Kerstviering i.s.m. basisschool.

Oudercommissie

Kinderdagverblijf Ratjetoe  beschikt over een oudercommissie. Deze Oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die naar de dagopvang, BSO of het peuterprogramma komen. Het doel is het behartigen van de belangen van de ouders, maar ook meedenken met en het geven van advies aan Ratjetoe.
De Oudercommissie helpt ook mee met het organiseren van activiteiten voor ouders/verzorgers en kinderen. Denk hierbij aan thema-activiteiten, seizoenfeesten en uitstapjes.

De Oudercommissie komt een keer per kwartaal samen om zaken te bespreken die belangrijk zijn om een goede kwaliteit van de opvang te kunnen waarborgen, hierbij wordt ook de leidinggevende uitgenodigd om een deel van de vergadering bij te wonen om vragen te beantwoorden of informatie te verschaffen, het staat jullie vrij de Oudercommissie te benaderen met zaken die jullie belangrijk vinden of om ideeën aan te dragen. De notulen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij de leidinggevende. Het is belangrijk voor het kinderdagverblijf om te weten wat er leeft bij ouders. Tevens zien wij het als een plicht om ouders van de Oudercommissie als eerst op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen. De Oudercommissie heeft ook een adviesrecht en informatierecht t.a.v. de volgende punten.

  • pedagogisch beleidsplan;
  • voedingsaangelegenheden;
  • risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid;
  • openingstijden;
  • klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;
  • prijs van kinderopvang;
  • kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding.

 

Leden van de oudercommissie zijn:

Uschi Thijssen (peutergroep en bso)                        Voorzitster

Lianne Joosten ( peutergroep)                                   Voorzitster

Milou Munnichs ( babygroep en peutergroep)       Algemeen lid

Carmen Muurmans ( babygroep en peutergroep)  Algemeen lid

Het e-mailadres van onze oudercommissie is ocratjetoe@gmail.com.  Je kunt via dit e-mailadres aangeven dat je interesse hebt om lid te worden of als je een keer een vergadering wilt bijwonen. Je kunt de Oudercommissie ook suggesties aan de hand doen of vragen stellen, wellicht kunnen zij jouw vraag of suggestie inbrengen in een vergadering.