Nieuws

Beste ouders en bezoekers,

We hebben zondagavond 15-03-2020 het nieuws ontvangen dat de scholen en kindercentra vanaf 16 maart tot 6 april noodgedwongen moeten sluiten met uitzondering van de opvang voor ouders uit de cruciale beroepsgroepen. Deze maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Dit betekend dat Kinderdagverblijf Ratjetoe gesloten is tot maandag 6 april 2020 ( als deze periode wordt verlengt in opdracht van de Rijksoverheid zullen wij ons hierin moeten aanpassen) en alleen kinderen opvangt van ouders uit de cruciale beroepsgroepen.
De Rijksoverheid heeft een lijst gepubliceerd met vitale beroepen die doorwerken en recht hebben op kinderopvang:

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
• Openbaar vervoer.
• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
• Vervoer van afval en vuilnis.
• Kinderopvang.
• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
o meldkamerprocessen
o brandweerzorg
o ambulancezorg
o GHOR
o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Vitale processen
Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze vitale processen, kun je een beroep doen op de opvang. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.
• Landelijk transport en distributie elektriciteit
• Regionale distributie elektriciteit
• Gasproductie, landelijk transport en distributie
• Regionale distributie gas
• Olievoorziening
• Internet- en datadiensten
• ICT/telecom
• Internettoegang en dataverkeer
• Spraakdienst en SMS
• Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
• Drinkwatervoorziening
• Drinkwater
• Keren en beheren waterkwantiteit
• Vlucht- en vliegtuigafhandeling
• Scheepvaartafwikkeling
• Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
• Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
• Toonbankbetalingsverkeer
• Massaal giraal betalingsverkeer
• Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
• Effectenverkeer
• Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
• Inzet politie
• Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
• Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
• Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
• Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
• Inzet defensie
Vitale beroepen zijn volgens de rijksoverheid 'cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden' en vragen om een continue bezetting.
Mensen die nodig zijn bij het beheersen van de uitbraak van het corona virus en kinderen hebben, kunnen volgens minister Slob gebruik maken van de kinderopvang.

Ook ouders die vallen binnen deze cruciale beroepsgroepen maar voorheen geen gebruik maakte van opvang bij Kinderdagverblijf Ratjetoe zijn van harte welkom om pér direct opvang aan te vragen/op te nemen voor hun kind(eren). U kunt hiervoor contact opnemen met:

Kinderdagverblijf Ratjetoe
Tel: 0475-341257
E-mail: ratjetoeopvang@home.nl

Ondertussen zijn onze pedagogisch medewerkers druk in de weer met de opvang van de kinderen van ouders die vallen in de cruciale beroepsgroepen. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan thema-voorbereidingen, telefonische oudergesprekken, grote schoonmaakwerkzaamheden op beide locaties waarbij we alles aanpakken zodat we er klaar voor zijn indien de reguliere openingstijden weer gehanteerd mogen worden!
Dan staan wij weer fris gewassen, goed voorbereid en vol enthousiasme voor jullie klaar.

Mochten er nieuwe maatregelen of richtlijnen kenbaar gemaakt worden vanuit de Rijksoverheid, dan informeren wij ouders/verzorgers direct via de mail welke gevolgen dit heeft voor de kinderopvang.

Agenda

Agenda 2020:
- Januari:
1: Gesloten i.v.m. Nieuwjaar.

- 20 Februari:
Carnavalsmiddag voor ouders en kinderen.

- Maart:

- April:
: Koningsspelen i.s.m. basisschool

- Mei:

-Juni:
Week 1 of 2: Opa/Oma activiteit

- Juli:
9 : Afsluiting schooljaar activiteit

- Zomervakantie:
Zomervakantie uitjes!

- Oktober: Kabouterpad Peutergroepen

- November:
04: Sinterklaasviering i.s.m. basisschool

- December:
17: Kerstviering i.s.m. basisschool.

Pedagogisch beleid

Visie

Ratjetoe verzorgt kleinschalige kinderopvang die qua sfeer, aandacht en flexibiliteit aansluit bij de thuissituatie van het kind. We kiezen bewust voor kleinschaligheid omdat de menselijke maat een goed contact tussen ouders, kinderen en leidsters bevordert. De visie is gebaseerd op een ouder- en kindgerichte opzet, zoals verwoord in ons pedagogisch beleid. Wij vinden het van groot belang dat ouders een goed gevoel hebben over waar ze hun kind achterlaten. Kinderen moeten zich op hun gemak voelen, zodat ze zich geestelijk, lichamelijk en sociaal optimaal kunnen ontwikkelen. Ons kinderdagverblijf is daarop ook ingericht: in een huiselijke sfeer met klaarliggend speelgoed op kindhoogte en met veel natuurlijke materialen zoals houten vloeren, houten meubilair en speelgoed.

Onze visie voor zowel kinderen van de dagopvang als voor de buitenschoolse opvang is dat wij een positieve en persoonlijke benadering hebben naar kinderen en ouders op een professionele manier in een huiselijke en gemoedelijke sfeer.

Wij bieden de kinderen de gelegenheid om te spelen en de wereld om zich heen te ontdekken. De pedagogisch medewerkers begeleiden ieder kind op het eigen ontwikkelingsniveau en geven elk kind individuele aandacht.

 

Pedagogisch beleid

De opvangsituatie moet een thuis zijn, waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen en zich zelf kunnen zijn.

Wij vinden dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun eigen talenten onderkennen en benutten. Daarvoor geven wij ruimte aan de eigenheid van elk kind, maar tegelijkertijd brengen we het kind op de hoogte van geldende waarden en normen. Dit dragen wij uit door de kinderen positief en persoonlijk te benaderen zodat zij zich vrij voelen om zich te uiten en te ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden.

Om dit te kunnen bereiken bieden wij het kind:

  • Structuur;
  • Veiligheid;
  • Activiteiten die aansluiten op hun belevingswereld.

Op deze wijze hopen wij dat het kind zich prettig zal voelen en daardoor zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen zal ontwikkelen.

Wij willen een sfeer bieden waarin het kind;

  • Voor zichzelf kan opkomen;
  • Respect ontwikkelt waardoor het later positief in de maatschappij staat en zelfstandig en sociaal is.

Op welke manier we dit uitvoeren staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan voor Dagopvang groep, Peutergroep en BSO groep. Deze zijn  in te zien op de informatiestandaard in de entree van ons kinderdagverblijf.

 

Pedagogisch beleid KDV Ratjetoe locatie van Horneplein

Pedagogischbeleid BSO Ratjetoe locatie van Horneplein

Pedagogisch beleid peuterprogramma KDV Ratjetoe locatie van Horneplein

Pedagogisch beleid peuterprogramma KDV Ratjetoe locatie Mussenberg