Nieuws

Beste ouders en bezoekers,

We hebben zondagavond 15-03-2020 het nieuws ontvangen dat de scholen en kindercentra vanaf 16 maart tot 6 april noodgedwongen moeten sluiten met uitzondering van de opvang voor ouders uit de cruciale beroepsgroepen. Deze maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Dit betekend dat Kinderdagverblijf Ratjetoe gesloten is tot maandag 6 april 2020 ( als deze periode wordt verlengt in opdracht van de Rijksoverheid zullen wij ons hierin moeten aanpassen) en alleen kinderen opvangt van ouders uit de cruciale beroepsgroepen.
De Rijksoverheid heeft een lijst gepubliceerd met vitale beroepen die doorwerken en recht hebben op kinderopvang:

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
• Openbaar vervoer.
• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
• Vervoer van afval en vuilnis.
• Kinderopvang.
• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
o meldkamerprocessen
o brandweerzorg
o ambulancezorg
o GHOR
o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Vitale processen
Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze vitale processen, kun je een beroep doen op de opvang. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.
• Landelijk transport en distributie elektriciteit
• Regionale distributie elektriciteit
• Gasproductie, landelijk transport en distributie
• Regionale distributie gas
• Olievoorziening
• Internet- en datadiensten
• ICT/telecom
• Internettoegang en dataverkeer
• Spraakdienst en SMS
• Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
• Drinkwatervoorziening
• Drinkwater
• Keren en beheren waterkwantiteit
• Vlucht- en vliegtuigafhandeling
• Scheepvaartafwikkeling
• Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
• Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
• Toonbankbetalingsverkeer
• Massaal giraal betalingsverkeer
• Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
• Effectenverkeer
• Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
• Inzet politie
• Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
• Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
• Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
• Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
• Inzet defensie
Vitale beroepen zijn volgens de rijksoverheid 'cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden' en vragen om een continue bezetting.
Mensen die nodig zijn bij het beheersen van de uitbraak van het corona virus en kinderen hebben, kunnen volgens minister Slob gebruik maken van de kinderopvang.

Ook ouders die vallen binnen deze cruciale beroepsgroepen maar voorheen geen gebruik maakte van opvang bij Kinderdagverblijf Ratjetoe zijn van harte welkom om pér direct opvang aan te vragen/op te nemen voor hun kind(eren). U kunt hiervoor contact opnemen met:

Kinderdagverblijf Ratjetoe
Tel: 0475-341257
E-mail: ratjetoeopvang@home.nl

Ondertussen zijn onze pedagogisch medewerkers druk in de weer met de opvang van de kinderen van ouders die vallen in de cruciale beroepsgroepen. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan thema-voorbereidingen, telefonische oudergesprekken, grote schoonmaakwerkzaamheden op beide locaties waarbij we alles aanpakken zodat we er klaar voor zijn indien de reguliere openingstijden weer gehanteerd mogen worden!
Dan staan wij weer fris gewassen, goed voorbereid en vol enthousiasme voor jullie klaar.

Mochten er nieuwe maatregelen of richtlijnen kenbaar gemaakt worden vanuit de Rijksoverheid, dan informeren wij ouders/verzorgers direct via de mail welke gevolgen dit heeft voor de kinderopvang.

Agenda

Agenda 2020:
- Januari:
1: Gesloten i.v.m. Nieuwjaar.

- 20 Februari:
Carnavalsmiddag voor ouders en kinderen.

- Maart:

- April:
: Koningsspelen i.s.m. basisschool

- Mei:

-Juni:
Week 1 of 2: Opa/Oma activiteit

- Juli:
9 : Afsluiting schooljaar activiteit

- Zomervakantie:
Zomervakantie uitjes!

- Oktober: Kabouterpad Peutergroepen

- November:
04: Sinterklaasviering i.s.m. basisschool

- December:
17: Kerstviering i.s.m. basisschool.

GGD / Risico-inventarisatie

GGD Rapportage

Jaarlijks houdt de GGD een inspectie op ieder kinderdagverblijf naar de kwaliteit in de kinderopvang en publiceert haar bevindingen in een rapport. Dit rapport wordt door de directie na publicatie doorgesproken met de oudercommissie en hen wordt tevens een exemplaar ter beschikking gesteld. Mochten jullie dit rapport willen inzien dan kunnen jullie dat vinden op ons kinderdagverblijf, deze rapporten liggen ter inzage op de informatiestandaard in de entree van het kinderdagverblijf voor zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang.

Onze inspectie rapporten zijn ook digitaal in te zien in pdf bestand onder de volgende links:

 

Inspectierapport 2019 JAAR JPB bso Ratjetoe Leudal – Horn Horn

Inspectierapport 2019 JAAR JPB bso Ratjetoe, van Horneplein, Horn

Inspectierapport 2019 JAAR JPB kdv Ratjetoe Leudal, Gravin Annastraat Horn

Inspectierapport 2019 JAAR JPB kdv Ratjetoe, van Horneplein, Horn

 

Hebben jullie naar aanleiding van het rapport vragen, dan kunnen jullie deze ons te allen tijde stellen.

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Leidsters kunnen veilig gedrag oefenen met de kinderen. Toch zullen kinderen zich niet altijd aan afspraken en regels houden. Een veilige omgeving is van groot belang, daarom zullen de veiligheidsrisico´s tot een aanvaardbaar minimum worden gereduceerd. Deze veiligheidsrisico´s worden beschreven in onze risico-inventarisatie, zoals gesteld in de wet Kinderopvang.

De GGD-inspecteur voert met enige regelmaat inspecties uit en toetst ons veiligheidsbeleid.

De risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid wordt door ons digitaal ingevoerd in Risico Monitor zodat deze makkelijk te bewerken is na een verandering in de situatie of na aanpassing van het beleid. De risico-inventarisatie wordt twee keer per jaar door een preventiemedewerker nagekeken en eventueel aangevuld en/of verbeterd zodat we er zeker van kunnen zijn dat risico’s tot een minimum worden beperkt.

 

Wet kinderopvang

De Wet Kinderopvang stelt dat de gemeente toezichthouder is voor de kinderopvang. De gemeente laat dit uitvoeren door de GGD. De GGD inspecteert alle kindercentra jaarlijks

op de volgende kwaliteitsaspecten:

  • Ouders/verzorgers;
  • Personeel;
  • Veiligheid en gezondheid;
  • Accommodatie en inrichting;
  • Groepsgrootte, kind/leid(st)er ratio;
  • Pedagogisch beleid en praktijk;
  • Klachten.

 

Veiligheid

Enerzijds de emotionele veiligheid en anderzijds de lichamelijke veiligheid. Beiden zijn voor ons erg belangrijk. De gevoelens van de kinderen nemen we erg serieus. Er is tijd om met ze te knuffelen, te praten en we luisteren naar hun vragen of ideeën. De ruimtes en de inrichting voldoen aan de allerstrengste eisen en de leidsters letten voortdurend op de veiligheid van de kinderen.

Dat een ongelukje nooit gebeurt, kunnen wij niet garanderen. Maar er is wel voor gezorgd dat de leidsters goed zijn opgeleid zodat zij goed handelen wanneer zich een ongelukje voordoet. Meerdere leidsters volgen hiervoor ieder jaar een EHBO- en BHV cursus. Er is ook een huisarts gevestigd naast ons pand.

 

Gezondheid

Wij stellen hoge eisen aan de hygiëne binnen ons kinderdagverblijf. We maken op alle groepen gebruik van een uitgebreid veiligheid en gezondheid/hygiëne protocol voor bijvoorbeeld de bereiding van voedsel, preventie van ziekte en persoonlijk hygiëne van medewerkers en kinderen. Zo worden babyflessen met borsteltjes schoongemaakt, omgespoeld en gesteriliseerd. Als de flessen niet worden gebruikt worden deze bewaard in de koelkast. De temperatuur van de koelkast wordt volgens schema gecontroleerd.

 

Aansprakelijkheid

Wij hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wij verzoeken de ouder(s)/verzorger(s) voor jullie kind een WA verzekering af te sluiten.

 

Vergunningen

Wij zijn in het bezit van alle benodigde vergunningen van gemeente en brandweer om als een erkend kinderdagverblijf te functioneren.

 

Inentingen

Wij verzoeken jullie jullie kind te laten inenten, met name als bescherming voor de baby’s die nog niet alle inentingen hebben gehad.