Peuterprogramma

Doelstelling

 De peuterspeelzalen in Nederland gaan steeds meer harmoniseren met kinderopvangorganisaties. Het begrip “peuterspeelzaal” verdwijnt en wordt vervangen door “peuterprogramma”. De peuterspeelzaal wordt dus geïntegreerd in de peutergroep van kinderopvangorganisaties

De peutergroep is in het najaar van 2011 ontstaan vanuit onze eerste groep. De peuters hebben een andere vorm van aandacht en begeleiding nodig en dat komt goed tot uiting in een aparte groep. Daar wij het belangrijk vinden om alle peuters een kans te geven om voorschoolse activiteiten te beleven, heeft kinderdagverblijf Ratjetoe ervoor gekozen om te starten met een groep die het  peuterprogramma Uk en Puk krijgt aangeboden.

In deze peutergroep wordt veel aandacht besteed aan de diverse ontwikkelingsgebieden. Ook is er speciale aandacht voor de spraak- taalontwikkeling.

Rond de tijd dat je kind 2 jaar wordt gaat hij of zij gedurende zijn of haar opvangdagen automatisch deelnemen aan het programma Uk en Puk.       Deze datum zal in onderling overleg worden vastgesteld. Het aanbod richt zich specifiek op kinderen van 2 tot 4 jaar. Dit is een belangrijke fase in het leven van het  jonge kind. In deze periode maken zij grote ontwikkelingen door op:

 1. Sociaal niveau (samen spelen, samen delen;
 2. Emotioneel niveau (omgaan met emoties, teleurstellingen);
 3. Taal/spraak;
 4. Zelfstandigheid (wat ga ik doen, plannen, even zonder ouders zijn);
 5. Motorisch gebied (fijne en grove motoriek);
 6. De echte wereld leren kennen door middel van creativiteit, rollenspelen, nadoen.

Onze doelstelling is kinderen groepsgewijs en gestructureerd te laten Spelen en Ontmoeten zodat we een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling. Dit doen wij in hun eigen omgeving waarbij veiligheid, vertrouwen en geborgenheid voorop staat. Een kind wat zich veilig voelt gaat op onderzoek uit! Onze kerntaken zijn:

 • Stimuleren van de ontwikkeling van peuters op alle gebieden door middel van spel en activiteiten;
 • Volgen van de ontwikkeling van de peuter en tijdige signalering van eventueel (dreigende) ontwikkelingsachterstand. Pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat ieder kind het aanbod krijgt dat is afgestemd op zijn/ haar ontwikkelingsbehoefte. Er wordt gekeken naar het individuele kind;
 • Bijdragen aan een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar in samenwerking met de basisschool.

In deze groep zijn maximaal 16 kinderen van  2  tot 4 jaar onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers.

De dag ziet er als volgt uit:

 • 08.30 uur Starten we de dag door met de peuters van de dagopvanggroep naar de peutergroep te gaan;
 • 08.30 uur Het peuterprogramma vangt aan;
 • 10.00 uur Fruithapje en drinken;
 • 11.oo uur verschoon/wc ronde
 • 11.15 uur vrij spelen / buiten spelen
 • 12.00 uur Het peuterprogramma eindigt en vanaf 12.00 uur wordt overgegaan op het normale dagprogramma.

Tijdens het peuterprogramma in de ochtend zijn er activiteiten, zoals knutselen, boekjes lezen en wordt er vrij gespeeld. Onze handpop PUK zal ook deelnemen aan deze activiteiten.

De middag ziet  er als volgt uit:

 • 13.00 tot 14.30 uur rustmoment
 • 14.30 uur Tussendoortje en drinken;
 • 14.45 uur buiten spelen of activiteit
 • 16.30 uur Het peuterprogramma eindigt en er wordt overgegaan op het normale dagprogramma.

Tijdens het peuterprogramma voor de 3-plussers worden extra voorschoolse activiteiten georganiseerd. Je kunt dan denken aan prikken, knippen, verven, geconcentreerd leren bezig te zijn en werken en spelen in groepjes.De 3 plus groep vind plaats op de  dinsdag en  donderdag ochtend  in de naastgelegen BSO ruimte.

Tijdens de duur van de peuterprogramma’s kunnen kinderen niet gebracht en gehaald worden.

Een dagdeel op Peutergroep Horneplein is van 8.30-13.00 uur. We eten gezamenlijk een broodmaaltijd. verlengde opvang in middag is mogelijk.

Een dagdeel op de Peutergroep Mussenberg is van 8.30-12.00 uur. Op deze locatie is verlengde opvang met een brood maaltijd niet mogelijk.

In het pedagogisch beleid van de peutergroep staat uitvoerig beschreven hoe we hiermee omgaan, deze is in te zien op locatie in de infohoek en er is een link onder het stukje Pedagogisch beleid op deze site.

Sinds 1 maart 2015 is Kinderdagverblijf “Ratjetoe” uitgebreid met de voormalige peuterspeelzaal locatie in Horn.
De peuterspeelzaal (bij basisschool “De Mussenberg” aan de Graaf Annastraat 12) maakt nu deel uit van de “Ratjetoe”-familie en er wordt veel aandacht besteed aan de samenwerking tussen de verschillende locaties én natuurlijk de basisschool.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Peuterspeelzaal Ratjetoe locatie Mussenberg  heeft als enige kinderopvanglocatie van Horn de status van VVE-locatie, hetgeen wil zeggen dat kinderen met een indicatie van consultatiebureau of CJG hier een speciaal peuterprogramma aangeboden krijgen, dat speciaal gefocust is op spraak-/taalontwikkeling.  Kinderen krijgen een VVE-indicatie als ze het risico lopen op een taalachterstand in de Nederlandse taal.
Doel van VVE:
Stimuleren van de ontwikkeling van peuters op alle gebieden door middel van spel en activiteiten;
Volgen van de ontwikkeling van de peuter en tijdige signalering van eventueel (dreigende) ontwikkelingsachterstand. Pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat ieder kind het aanbod krijgt dat is afgestemd op zijn/ haar ontwikkelingsbehoefte. Er wordt gekeken naar het individuele kind;
Bijdragen aan een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar in samenwerking met de basisschool.
Bij een VVE-indicatie, dus bij (dreiging van) ontwikkelingsproblemen, wordt er naar verhouding nog vaker ingezoomd op het kind, worden behandelplannen opgesteld en de resultaten gemeten. Indien nodig worden externe deskundigen benaderd.
Het belang van deelname aan een peuterprogramma voor elke peuter moge duidelijk zijn; het kind krijgt ontwikkelingskansen die een goede start straks op de basisschool veel gemakkelijker maken. U weet dan zeker dat uw kind goed voorbereid start en dat eventuele problemen al op voorhand benoemd en geadresseerd zijn.

Laagdrempelig De peuterspeelzaal /  peutergroep moet voor elk kind in de gemeente toegankelijk zijn, ongeacht inkomen of gezinssituatie. Zo is er de mogelijkheid om via kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke regeling een tegemoetkoming in de kosten te krijgen. Ouders betalen hiervoor een gemaximeerde vergoeding. De rest wordt gecompenseerd door de gemeente, mits ouders niet via de belastingdienst gecompenseerd worden .  Wij informeren jullie graag over de mogelijkheden hierin.
In de informatiefolder VVE vindt u meer informatie (klik hier)

Warme overdracht”
Wanneer een kind bijna 4 jaar wordt, draagt de peuterleidster van “Ratjetoe” het kind(-dossier) “warm” over aan de basisschool. Dit wil zeggen dat resultaten en bijzonderheden van het kind persoonlijk met de toekomstige leerkracht worden besproken die door de peuterleidster(s) tijdens periodieke observaties zijn geconstateerd. Natuurlijk zijn deze resultaten dan al met jullie als ouders besproken. Een eventuele VVE-indicatie wordt ook op de basisschool gehandhaafd, wat zoveel wil zeggen als dat er extra aandacht wordt besteed aan het op maat maken van het programma van het desbetreffende kind, zodat opgelopen (risico op) ontwikkelingsachterstanden zoveel mogelijk ingelopen worden en het kind zo probleemloos mogelijk het schoolprogramma kan volgen.