Nieuws

Beste ouders en bezoekers,

We hebben zondagavond 15-03-2020 het nieuws ontvangen dat de scholen en kindercentra vanaf 16 maart tot 6 april noodgedwongen moeten sluiten met uitzondering van de opvang voor ouders uit de cruciale beroepsgroepen. Deze maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Dit betekend dat Kinderdagverblijf Ratjetoe gesloten is tot maandag 6 april 2020 ( als deze periode wordt verlengt in opdracht van de Rijksoverheid zullen wij ons hierin moeten aanpassen) en alleen kinderen opvangt van ouders uit de cruciale beroepsgroepen.
De Rijksoverheid heeft een lijst gepubliceerd met vitale beroepen die doorwerken en recht hebben op kinderopvang:

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
• Openbaar vervoer.
• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
• Vervoer van afval en vuilnis.
• Kinderopvang.
• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
o meldkamerprocessen
o brandweerzorg
o ambulancezorg
o GHOR
o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Vitale processen
Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze vitale processen, kun je een beroep doen op de opvang. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.
• Landelijk transport en distributie elektriciteit
• Regionale distributie elektriciteit
• Gasproductie, landelijk transport en distributie
• Regionale distributie gas
• Olievoorziening
• Internet- en datadiensten
• ICT/telecom
• Internettoegang en dataverkeer
• Spraakdienst en SMS
• Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
• Drinkwatervoorziening
• Drinkwater
• Keren en beheren waterkwantiteit
• Vlucht- en vliegtuigafhandeling
• Scheepvaartafwikkeling
• Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
• Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
• Toonbankbetalingsverkeer
• Massaal giraal betalingsverkeer
• Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
• Effectenverkeer
• Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
• Inzet politie
• Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
• Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
• Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
• Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
• Inzet defensie
Vitale beroepen zijn volgens de rijksoverheid 'cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden' en vragen om een continue bezetting.
Mensen die nodig zijn bij het beheersen van de uitbraak van het corona virus en kinderen hebben, kunnen volgens minister Slob gebruik maken van de kinderopvang.

Ook ouders die vallen binnen deze cruciale beroepsgroepen maar voorheen geen gebruik maakte van opvang bij Kinderdagverblijf Ratjetoe zijn van harte welkom om pér direct opvang aan te vragen/op te nemen voor hun kind(eren). U kunt hiervoor contact opnemen met:

Kinderdagverblijf Ratjetoe
Tel: 0475-341257
E-mail: ratjetoeopvang@home.nl

Ondertussen zijn onze pedagogisch medewerkers druk in de weer met de opvang van de kinderen van ouders die vallen in de cruciale beroepsgroepen. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan thema-voorbereidingen, telefonische oudergesprekken, grote schoonmaakwerkzaamheden op beide locaties waarbij we alles aanpakken zodat we er klaar voor zijn indien de reguliere openingstijden weer gehanteerd mogen worden!
Dan staan wij weer fris gewassen, goed voorbereid en vol enthousiasme voor jullie klaar.

Mochten er nieuwe maatregelen of richtlijnen kenbaar gemaakt worden vanuit de Rijksoverheid, dan informeren wij ouders/verzorgers direct via de mail welke gevolgen dit heeft voor de kinderopvang.

Agenda

Agenda 2020:
- Januari:
1: Gesloten i.v.m. Nieuwjaar.

- 20 Februari:
Carnavalsmiddag voor ouders en kinderen.

- Maart:

- April:
: Koningsspelen i.s.m. basisschool

- Mei:

-Juni:
Week 1 of 2: Opa/Oma activiteit

- Juli:
9 : Afsluiting schooljaar activiteit

- Zomervakantie:
Zomervakantie uitjes!

- Oktober: Kabouterpad Peutergroepen

- November:
04: Sinterklaasviering i.s.m. basisschool

- December:
17: Kerstviering i.s.m. basisschool.

Privacy

PRIVACY STATEMENT

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe hecht vel waarde aan de bescherming van jullie persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Kinderdagverblijf Ratjetoe is gevestigd aan de Van Horneplein 1 te (6085 CZ) Horn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  12060300 , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens lees je hier welke gegevens dit zijn en hoe je je rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

 

Contactgegevens

De contactgegevens van Kinderdagverblijf Ratjetoe zijn:

 

Website               www.kinderdagverblijfratjetoe.nl

E-mail                   ratjetoeopvang@home.nl

Telefoon             0475-341257

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderdagverblijf Ratjetoe verwerkt je persoonsgegevens omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Kinderdagverblijf Ratjetoe haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 

 • BSN
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht van het kind
 • Geboortedatum van het kind
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling

 

 

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens, maar ook informatie over de ontwikkeling van kinderen, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Kinderdagverblijf Ratjetoe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Om een aanvraag af te handelen
 • Een contract voor plaatsing af te sluiten
 • De facturen te sturen en de automatisch incasso uit te voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kinderdagverblijf Ratjetoe neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Kinderdagverblijf Ratjetoe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Of zo lang als nodig aan de verplichte informatie uit wettelijke bepalingen.

Persoonsgegevens die niet nodig zijn worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat de opvang is beëindigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderdagverblijf Ratjetoe en zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kinderdagverblijf Ratjetoe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Kinderdagverblijf Ratjetoe deelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden:

Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst , Gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen.

Leverancier van administratieve software Proles om de opvangcontracten en facturatie te kunnen regelen.

partijen die betalingen verwerken zoals een doorlopend automatisch incasso bij de bank.

 

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderdagverblijf Ratjetoe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ratjetoeopvang@home.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan kunnen wij vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Kinderdagverblijf Ratjetoe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De personen die namens KDV Ratjetoe van jullie gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. We maken gebruik van wachtwoorden. We maken gebruik van afsluitbare kastenvoor het bewaren van persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens.

 

Wijziging en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds het actuele privacystatement vinden. Dit privacystatement is opgesteld in mei 2018.